Quân tử khi ở yên thì coi Hình tượng và gẫm Lời lẽ của nó, khi hành động thì coi sự Biến đổi mà gẫm lời suy đoán của nó. Hiểu Lời mà không đạt ý của nó thì có, chứ chưa có ai không hiểu Lời mà thông được Ý của nó bao giờ.
 
Khóa học kết thúc trợ giúp giải đáp tháng 4 năm 2021. 
 Biên soạn : NĐ THuận
Giảng Viên : LH KHoa 
Trợ Giảng  :  NĐ THuận 
 Quản lý    : NM Anh