• Khóa học trọn bộ đầy đủ từ căn bản huyền học, Căn bản kinh dịch. Chi tiết dự đoán cát hung đến dự đoán nâng cao từng sự việc
  • Phù hợp cho cả người mới tìm hiểu về huyền học. 
  • Điều khó nhất chính ở thứ dễ nhất.
  • Kiên trì + phương pháp = Thành công.  
  • Phương pháp đã có, bạn chỉ cần theo các bước.
  • Đảm bảo 100% biết luận quẻ sau khóa học.  Thân ái! 

----------------------------------------------------

Biên soạn : NĐ THuận
Giảng Viên : Lưu Huyền KHoa 
Trợ Giảng  : NM Anh
 Quản lý    : NM Anh